Staff

Chirikova Nadezhda Konstantinovna

Full Professor


Yakutsk, 48 Kulakovskogo str., office 558

+7 (4112) 35-32-13

Эл. почта: nk.chirikova@s-vfu.ru

Publications