Staff

Okhlopkova Izolyda Nikolaevna

Clinical PIathologist


Эл. почта: in.okhlopkova@s-vfu.ru

Publications