Staff

Lebedeva Viktoriya Viktorovna

Senior Instructor


Belinskogo street 58, office 704

+7 (4112) 49-68-49

Эл. почта: vv.lebedeva@s-vfu.ru

Publications