Staff

Filippova Evdokiya Nikolaevna

Chief Specialist


+7 (4112) 35-42-06

Эл. почта: en.filippova@s-vfu.ru

Publications