Staff

Malysheva Ninely Vasilyevna

Associate Professor


+7 (4112) 35-24-76

Эл. почта: nv.malysheva@s-vfu.ru

Publications