Staff

Korzhikova Natalyya Valeryevna

Associate Professor


Kulakoskiy street, 42

Эл. почта: nv.korzhikova@s-vfu.ru

Publications