Staff

Karpova Evdokiya Vasilyevna

Senior Instructor


+7 (4112) 49-69-78

Эл. почта: ev.karpova@s-vfu.ru

Publications