Staff

Ushnitckiy Rum Rumovich

Associate Professor


Yakutsk, Kulakovskiy str., 42

+7 (4112) 49-67-57

Эл. почта: rr.ushnitsky@s-vfu.ru

Additional information

Rum R. Ushnitskiy Doctor in Law (Ph.D.)

Publications