Staff

Egorova Margarita Ivanovna

Senior Instructor


58, Belinski Str., Yakutsk, 677000

+7 (4112) 49-68-21

Эл. почта: mi.egorova@s-vfu.ru

Publications