Staff

Grigoryeva Alybina Vasilyevna

Category 1 Laboratory Assistant


58 Belinsky str, Yakutsk, Republic of Sakha

+7 (4112) 36-03-46

Эл. почта: av.grigorieva@s-vfu.ru

Additional information

(4112)360346

Publications