Staff

Zakharov Petr Ivanovich

Full Professor


Oyunskogo, 27

Эл. почта: pi.zakharov@s-vfu.ru

Additional information

Cardiac surgery

Publications