Staff

Zamorshchikov Valentin Mikhaylovich

Lecturer


+7 (924) 661-30-57

Эл. почта: zamorschikov.vm@s-vfu.ru

Publications