Staff

Zhergotova Sardana Semenovna

Category 1 Laboratory Assistant


+7 (4112) 32-17-68

Эл. почта: ss.zhergotova@s-vfu.ru

Publications