Staff

Avelova Svetlana Egorovna

Chief Specialist


48 Kulakovskogo str., off.528, Yakutsk, 677000

Эл. почта: avelova@s-vfu.ru

Publications