Staff

Gorbunova Yana Yakovlevna

Senior Instructor


Kulakovsky St, 42

Эл. почта: ya.gorbunova@s-vfu.ru

Publications

Publication Dowload Links
1. pdf link