Staff

Dyyachkovskaya Nadezhda Nikolaevna

Leading Specialist


+7 (4112) 36-00-15

Эл. почта: nni.diachkovskaia@s-vfu.ru

Publications