Staff

Yakusheva Rozaliya Anatolyevna

Senior Instructor


Эл. почта: ra.yakusheva@s-vfu.ru

Publications