Staff

Nikolaeva Izolyda Vasilyevna

Category I Educational Methods Specialist


Ойунского 27

+7 (4112) 36-34-89

Эл. почта: i.v.nikolaeva@s-vfu.ru

Publications