Staff

Gorokhova Vasilina Vasilyevna

Category I Educational Methods Specialist


+7 (984) 116-79-18

Эл. почта: vv.gorokhova@s-vfu.ru

Publications