Staff

Gorokhova Vasilina Vasilyevna

Category I Educational Methods Specialist


+7 (924) 469-08-27

Эл. почта: vv.gorokhova@s-vfu.ru

Publications