Staff

Gordyachkova Olyga Vitalyevna

Associate Professor


+7 (4112) 49-69-05

Эл. почта: ov.gordiachkova@s-vfu.ru

Publications