Staff

Kornilov Terentiy Afanasyevich

Director


Yakutsk. Kulakovsky St., 58, of.215.

+7 (4112) 49-65-85

Эл. почта: ta.kornilov@s-vfu.ru