Staff

Zhafyarov Akryam Zhafyarovich

Full Professor


48, Kulakovskogo str., Yakutsk, 677000

+7 (4112) 49-68-35

Эл. почта: azh.zhafiarov@s-vfu.ru

Publications