Staff

Arzhakov Valeriy Grigoryevich

Full Professor


+7 (914) 235-40-65

Эл. почта: vg.arzhakov@s-vfu.ru

Publications