Staff

Kolmogorov Aleksey Ivanovich

Researcher


Kulakovskogo 46

+7 (984) 102-99-27

Эл. почта: ai.kolmogorov@s-vfu.ru

Publications