Staff

Makarova Marfa Egorovna

Office Manager


Kulakovskogo street 42

+7 (4112) 49-68-53

Эл. почта: meg.makarova@s-vfu.ru

Publications