Staff

Karpova Mariya Ivanovna

Senior Instructor


Эл. почта: mi.karpova@s-vfu.ru

Publications