Staff

Nakhova Natalyya Alybertovna

Associate Professor


677016 г. Yakuts, Kulakovskiy st, 48

+7 (964) 416-25-87

Эл. почта: na.nakhova@s-vfu.ru

Publications