Staff

Osipov Viktor Fedotovich

Senior Instructor


+7 (914) 228-09-00

Эл. почта: vf.osipov@s-vfu.ru

Publications