Staff

Yakovlev Yakov Ilyich

Senior Instructor


Кулаковского 48

+7 (924) 568-63-01

Эл. почта: yai.yakovlev@s-vfu.ru

Publications