Staff

Fedotova Milana Egorovna

Director


48, Kulakovskogo str., Yakutsk, 677000

+7 (4112) 49-66-49

Эл. почта: me.fedotova@s-vfu.ru

Publications