Staff

Afanasyev Aleksandr Nikolaevich

Associate Professor


48, Kulakovskogo str., Yakutsk, 677000

Эл. почта: an.afanasev@s-vfu.ru

Publications