Staff

Kholmogorova Evgeniya Grigoryevna

Laboratory Chief


Kulakovskii street, 48

+7 (4112) 49-69-78

Эл. почта: eg.kholmogorova@s-vfu.ru

Publications