Staff

Kardashevskaya Elena Georgievna

Senior Instructor


NEFU

+7 (924) 953-19-99

Эл. почта: eg.kardashevskaya@s-vfu.ru

Additional information

Senior Lecturer

Publications