Staff

Ushnitckaya Viktoriya Vilyyamovna

Associate Professor


58 Belinsky str, Yakutsk, Republic of Sakha

+7 (4112) 49-66-40

Эл. почта: vv.ushniskaya@s-vfu.ru

Additional information

Areas of expertise: My research interests centers on Pedagogics and other aspects of communication.