Staff

Grigoryeva Yana Ivanovna

Senior Instructor


58 Belinsky str, Yakutsk, Republic of Sakha

+7 (4112) 49-66-40

Эл. почта: yi.grigorieva@s-vfu.ru

Publications